Koncepcja i realizacja projektu zrealizowana wraz z Maciejem Andrzejczakiem. Jej efekty zaprezentowane w Galerii Ego, w Poznaniu. Całość ma charakter interdyscyplinarny i zawiera także prace tworzone wspólnie.

http://galeriaego.pl/wystawa/tana-tana/

 

Śmierć naszego najbliższego przyjaciela nadal jest dla nas bardzo trudnym przeżyciem. Pod wpływem tego wspólnego doświadczenia i obserwacji współczesnych sposobów przeżywania żałoby, powstał projekt tej wystawy.

 

Tana tana odnosi się do boga śmierci Thanatosa i toposu danse macabre, alegorycznego tańca, którego przedstawienie

 w sztukach plastycznych silnie rozwinęło się w okresie późnego średniowiecza. Ten, i inne pojawiające się wówczas motywy, jak hybrydy, maszkary w architekturze, czy fantastyczne stwory, wyrażały lęk przed śmiercią. Współcześnie, proces żałoby przeniósł się do świata wirtualnego, a dawne rytuały jak wynoszenie ciała zmarłego na widok publiczny, zostały zastąpione przez aktywność w mediach społecznościowych. Pozostałości po dawnych religijnych rytuałach zaczęły się mieszać z aktualnymi nekro-trendami. 

 

Lekkość pozornie charakteryzująca współczesne technologie skonfrontowana z ciężarem tematu śmierci, przywodzi na myśl motyw danse macabre. Posiada podobną dwuznaczność; jako motyw ikonograficzny powracający od XIV wieku, często łączył dowcipną, niezobowiązująca formę przedstawień z trudną, eschatologiczną treścią. 

Zgodnie ze średniowiecznym toposem, Tana tana… ma oscylować pomiędzy sacrum a profanum, powagą a zabawą, tragizmem 

a komizmem. 

Co składać się może na współczesne rozumienie śmierci? Jak dziś można z nią „zatańczyć”?

————————————————————————————–

The concept and realisation of the Tana tana project was carried out together with Maciej Andrzejczak. Its effects was presented in Ego Gallery, in Poznań. The whole exhibition has an interdisciplinary character and consists both the intermedia and traditional artworks.

 http://galeriaego.pl/wystawa/tana-tana/

The death of our closest friend  is still a very difficult experience for us. Under the influence of this common experience and observation of contemporary mourning, our project was created.

Tana tana refers to the god of death Thanatos and the topos of danse macabre, an allegorical dance whose representations was developed in fine arts, in the Middle Ages. This, and other motifs appearing at that time, such as hybrids, mascaras in architecture, or fantastic creatures, expressed the fear of death. Contemporairly, the process of mourning has moved to the virtual world, and old rituals, such as bringing the decaying body to public view, have been replaced by an activities in social media. Remaints of old religious rituals began to mix with current necro-trends.

The lightness apparently characterizing modern technologies was confronted with the weight of theme of death, evokes the dance macabre’s motif. It has the similar ambivalence; as an iconographic motif recurring from the 14th century, it was often merged with a witty, casual representation with a difficult, eschatological content.

According to a medieval topos, Tana tana oscillate between sacrum and profanum, dignity and fun, tragedy and comedy.

What can the contemporary understanding of death consist of? How can we „dance” with her today?

WIENIEC /WREATH
średnica 120 cm / diameter 120 cm
technika własna: styrodur, klej ceramiczny, grunt, akryl / own technique: styrodur, ceramic glue, primer, acrylic
2022

WIĄZANKI / BUNCHES
różne wymiary: (od lewej) 58 x 8 x 20 cm, 16 x 5 x 10 cm, 18 x 8,5 x 15 cm, 70 x 10 x 50 cm
/ various dimensions: 58 x 8 x 20 cm, 16 x 5 x 10 cm, 18 x 8,5 x 15 cm, 70 x 10 x 50 cm
technika własna: styrodur, klej ceramiczny, grunt, akryl / styrodur, ceramic glue, primer, acrylic
2022

GRÓB NIEZNANEGO ARTYSTY / THE UNKNOWN ARTIST'S GRAVE
120 x 10 x 58 cm
technika własna: styrodur, beton, grunt, olej / own technique: styrodur, concrete, primer, oil
2022

Erupcje / Eruptions

Erupcje to prace przestrzenne, które z początku tworzone były w ramach cyklu Stany rzeczy i stopniowo zaczęły się wyodrębniać, coraz bardziej bezpośrednio nawiązując do zagadnienia cyrkulacji materii w przyrodzie i recyklingu w sztuce. Przy wykorzystaniu technologii do przetapiania tworzyw sztucznych, powstały obiekty, których wielobarwna struktura z jednej strony ma organiczny charakter, z drugiej ich materia jest zwarta i syntetyczna. Próbuję zwrócić tym uwagę na jedność świata natury i kultury, którą w swoich esejach postulowała Donna Harraway.

—————————————————————————————————————————-

Eruptions is a series of three-dimensional objects that refer to the circulation of matter in nature and recycling in art. On the one hand, they are characterized by an organic structure, on the other hand, the projects were made of processed, synthetic waste. The plastic comes mainly from recycling, obtained in cooperation with pro-eco company Wtórplast.

Several works were sculpted in styrodur and ceramic glue.

The series refers to the concept of the unity of nature and culture, postulated by posthumanic writer Donna Harraway.

ERUPCJA 15 / ERUPTION 15
120 x 11 x 180 cm
technika własna: styrodur, beton, akryl, olej / own technique: styrodur, concrete, acrylic, oil
2022

Erupcja 0 / Eruption 0
116 x 15 x 177 cm
technika własna: styrodur, beton, akryl, olej / own technique: styrodur, concrete, acrylic, oil
2021

ERUPCJA 0. LITTLE EARTHQUAKE / ERUPTION 0. LITTLE EARTHQUAKE
instalacja site specific, ok. 150 x 200 cm / site specific installation ok. 150 x 200 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl / own technique: recycled plastic, acrylic
2020

Erupcje 16. Earthquakes

ERUPCJA 18 / ERUPTION 18
39 x 37 x 22 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, gips, akryl / own technique: recycled plastic, gypsum, acrylic
2021

ERUPCJA 15.2 / ERUPTION 15.2
30 x 5 x 47 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl / own technique, acrylic
2021

ERUPCJA 14. NOWE LĄDY / ERUPTION 14. NEW LANDS
instalacja site specific / site specific installation
140 x 18 x 135 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl / own technique: recycled plastic, acrylic
2020

ERUPCJA 11 / ERUPTION 11

40 x 10 x 40 cm

technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl / own technique: recycled plastic, acrylic

2020

ERUPCJA 8 / ERUPTION 8
60 x 25 x 60 cm
technika własna: tworzywa sztuczne, olej /
own technique: plastics, oil paints
2019

ERUPCJA 13. UKWIAŁ / ERUPTION 13. ANEMONE
2 elementy: 45 x 40 x 26 cm, 30 x 20 x 10 cm / 2 elements: 45 x 40 x 26 cm, 30 x 20 x 10 cm
technika własna: tworzywa sztuczne z recyklingu, akryl / own technique: recycled plastic, acrylic
2020

ERUPCJA 6 / ERUPTION 6
20 x 9 x 30 cm
technika własna: tworzywa sztuczne, akryl, olej / own technique: plastics, acrylic, oil paints
2019

ERUPCJA / ERUPTION
20 x 20 x 20 cm
technika własna: szkło, tworzywa sztuczne, akryl / own technique: glass, plastics, acrylic
2019