Prace zrealizowane zostały w oparciu o makiety tworzone w wyniku przeprowadzania różnych eksperymentów z materią. Jako abstrakcje, które nawiązują do rzeczywistości, powstały z połączenia twórczego przekształcania realnie istniejących struktur i aktywności wyobraźni. To także nawiązanie do natury jako miejsca wszelkich przeobrażeń.

Sięgam po przeciwstawne zestawienia w obrębie skali, materii i kolorystyki obrazów, dążąc do wrażenia ostatecznej jedności zarówno w obrębie poszczególnych prac, jak i relacji występujących między nimi. Zależy mi na niemal fizycznym odczuciu ich lekkości i ciężaru, głębi i płaszczyznowości, jasności i niejasności, chaosu i porządku.

————————————————————————————————–

The works based on mock-ups are created as a result of various experiments with matter. As abstractions that refer to reality they were executed from a combination of a creative modification of real structures and the activity of the imagination. It is also a reference to nature as a place of all transformations.

I am interested in creating alternative worlds out of splinters of reality and particles of a painterly structure.

States of Things series contains more than fifty works.